தமிழ் பைபிள் வசனங்கள் - Bible Verses in Tamil

பழைய ஏற்பாடு

ஆதியாகமம் – Genesis
யாத்திராகமம் – Exodus
லேவியராகமம் – Leviticus
எண்ணாகமம் – Numbers
உபாகமம் – Deuteronomy
யோசுவா – Joshua
நியாயாதிபதிகள் – Judges
ரூத் – Ruth
1 சாமுவேல் – 1 Samuel
2 சாமுவேல் – 2 Samuel
1 இராஜாக்கள் – 1 Kings
2 இராஜாக்கள் – 2 Kings
1 நாளாகமம் – 1 Chronicles
2 நாளாகமம் – 2 Chronicles
எஸ்றா – Ezra
நெகேமியா – Nehemiah
எஸ்தர் – Esther
யோபு – Jobu
சங்கீதம் – Psalms
நீதிமொழிகள் – Proverbs
பிரசங்கி – Ecclesiastes
உன்னதப்பாட்டு – Song of Songs
ஏசாயா – Isaiah
எரேமியா – Jeremiah
புலம்பல் – Lamentations
எசேக்கியேல் – Ezekiel
தானியேல் – Daniel
ஓசியா – Hosea
யோவேல் – Joel
ஆமோஸ் – Amos
ஒபதியா – Obadiah
யோனா – Jonah
மீகா – Micah
நாகூம் – Nahum
ஆபகூக் – Habakkuk
செப்பனியா – Zephaniah
ஆகாய் – Haggai
சகரியா – Zechariah
மல்கியா – Malachi

புதிய ஏற்பாடு

மத்தேயு – Matthew
மாற்கு – Mark
லூக்கா – Luke
யோவான் – John
அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் – Acts
ரோமர் – Romans
1 கொரிந்தியர் – 1 Corinthians
2 கொரிந்தியர் – 2 Corinthians
கலாத்தியர் – Galatians
எபேசியர் – Ephesians
பிலிப்பியர் – Philippians
கொலோசெயர் – Colossians
1 தெசலோனிக்கேயர் – 1 Thessalonians
2 தெசலோனிக்கேயர் – 2 Thessalonians
1 தீமோத்தேயு – 1 Timothy
2 தீமோத்தேயு – 2 Timothy
தீத்து – Titus
பிலேமோன் – Philemon
எபிரெயர் – Hebrews
யாக்கோபு – James
1 பேதுரு – 1 Peter
2 பேதுரு – 2 Peter
1 யோவான் – 1 John
2 யோவான் – 2 John
3 யோவான் – 3 John
யூதா – Jude
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் – Revelation