செடியில் இருந்து கொத்து கொத்தாக நிறைய பூக்கள் பூப்பதற்கு இதனை செய்து பாருங்கள்.