திருக்குறள்

தமிழ் மொழி இலக்கியங்களில் மிகவும் புகழ்பெற்ற ஒன்றாக விளங்குகிறது திருக்குறள். வாழ்வியல் நூலான திருக்குறளிற்கு பொய்யாமொழி, முப்பால், உலகப்பொதுமறை, தெய்வநூல் , வாயுறைவாழ்த்து, உத்தரவேதம் இப்படி பல பெயர்கள் உண்டு. கி.மு மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கும் கி.மு ஒன்றாம் நூற்றாண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்த நூல் இயற்றப்பட்டிருக்க கூடும் என்று ஆவாளர்கள் கருதுகின்றனர். அத்தகைய காலகட்டத்திலேயே யுகங்களை கடந்த பல சிந்தனையியோடு இந்த நூலை இயற்றியுள்ளார் திருவள்ளுவர்.

திருக்குறள் சிறப்புகள்

தமிழ் மொழியில் இந்த நூல் இயற்றப்பட்டிருந்தாலும் இதில் தமிழ் என்ற சொல் எந்த குறளிலும் இடம் பெறவில்லை.அதே போல கடவுள் என்ற சொல்லும் இடம்பெறவில்லை.

திருக்குறளில் மொத்தம் 14,000 சொற்கள் உள்ளன.

திருக்குறளில் மொத்தம் 42,194 எழுத்துக்கள் உள்ளன.

முதன்முதலில் திருக்குறள் அச்சிடப்பட்ட ஆண்டு-1812

திருக்குறளின் முதல் பெயர்- முப்பால்

நெருஞ்சிப்பழம் என்ற பழவகை மட்டுமே திருக்குறளில் இடம்பெற்றுள்ளது.

பனை, மூங்கில் ஆகிய மரங்கள் மட்டுமே திருக்குறளில் இடம்பெற்றுள்ளது.

ஒரு குறளில் “பற்று” என்ற சொல் ஆறு முறை இடம்பெற்றுள்ளது. இதுவே ஒரே குறளில் அதிகப்படியாக வரும் சொல் ஆகும்.

குறிப்பறிதல் என்ற அதிகாரம் மட்டுமே திருக்குறளில் இருமுறை வருகிறது.

திருக்குறள் அதிகாரம்

அறத்துப்பால்

திருக்குறள் அதிகாரம் 1 – கடவுள் வாழ்த்து
திருக்குறள் அதிகாரம் 2 – வான்சிறப்பு
திருக்குறள் அதிகாரம் 3 – நீத்தார் பெருமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 4 – அறன்வலியுறுத்தல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 5 – இல்வாழ்க்கை
திருக்குறள் அதிகாரம் 6 – வாழ்க்கைத் துணைநலம்
திருக்குறள் அதிகாரம் 7 – மக்கட்பேறு
திருக்குறள் அதிகாரம் 8 – அன்புடைமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 9 – விருந்தோம்பல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 10 – இனியவைகூறல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 11 – செய்ந்நன்றி அறிதல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 12 – நடுவு நிலைமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 13 – அடக்கமுடைமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 14 – ஒழுக்கமுடைமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 15 – பிறனில் விழையாமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 16 – பொறையுடைமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 17 – அழுக்காறாமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 18 – வெஃகாமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 19 – புறங்கூறாமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 20 – பயனில சொல்லாமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 21 – தீவினையச்சம்
திருக்குறள் அதிகாரம் 22 – ஒப்புரவறிதல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 23 – ஈகை
திருக்குறள் அதிகாரம் 24 – புகழ்
திருக்குறள் அதிகாரம் 25 – அருளுடைமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 26 – புலான்மறுத்தல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 27 – தவம்
திருக்குறள் அதிகாரம் 28 – கூடாவொழுக்கம்
திருக்குறள் அதிகாரம் 29 – கள்ளாமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 30 – வாய்மை
திருக்குறள் அதிகாரம் 31 – வெகுளாமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 32 – இன்னாசெய்யாமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 33 – கொல்லாமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 34 – நிலையாமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 35 – துறவு
திருக்குறள் அதிகாரம் 36 – மெய்யுணர்தல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 37 – அவாவறுத்தல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 38 – ஊழ்

பொருட்பால்

திருக்குறள் அதிகாரம் 39 – இறைமாட்சி
திருக்குறள் அதிகாரம் 40 – கல்வி
திருக்குறள் அதிகாரம் 41 – கல்லாமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 42 – கேள்வி
திருக்குறள் அதிகாரம் 43 – அறிவுடைமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 44 – குற்றங்கடிதல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 45 – பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 46 – சிற்றினஞ்சேராமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 47 – தெரிந்துசெயல்வகை
திருக்குறள் அதிகாரம் 48 – வலியறிதல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 49 – காலமறிதல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 50 – இடனறிதல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 51 – தெரிந்துதெளிதல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 52 – தெரிந்துவினையாடல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 53 – சுற்றந்தழால்
திருக்குறள் அதிகாரம் 54 – பொச்சாவாமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 55 – செங்கோன்மை
திருக்குறள் அதிகாரம் 56 – கொடுங்கோன்மை
திருக்குறள் அதிகாரம் 57 – வெருவந்தசெய்யாமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 58 – கண்ணோட்டம்
திருக்குறள் அதிகாரம் 59 – ஒற்றாடல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 60 – ஊக்கமுடைமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 61 – மடியின்மை
திருக்குறள் அதிகாரம் 62 – ஆள்வினையுடைமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 63 – இடுக்கணழியாமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 64 – அமைச்சு
திருக்குறள் அதிகாரம் 65 – சொல்வன்மை
திருக்குறள் அதிகாரம் 66 – வினைத்தூய்மை
திருக்குறள் அதிகாரம் 67 – வினைத்திட்பம்
திருக்குறள் அதிகாரம் 68 – வினைசெயல்வகை
திருக்குறள் அதிகாரம் 69 – தூது
திருக்குறள் அதிகாரம் 70 – மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 71 – குறிப்பறிதல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 72 – அவையறிதல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 73 – அவையஞ்சாமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 74 – நாடு
திருக்குறள் அதிகாரம் 75 – அரண்
திருக்குறள் அதிகாரம் 76 – பொருள்செயல்வகை
திருக்குறள் அதிகாரம் 77 – படைமாட்சி
திருக்குறள் அதிகாரம் 78 – படைச்செருக்கு
திருக்குறள் அதிகாரம் 79 – நட்பு
திருக்குறள் அதிகாரம் 80 – நட்பாராய்தல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 81 – பழைமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 82 – தீ நட்பு
திருக்குறள் அதிகாரம் 83 – கூடாநட்பு
திருக்குறள் அதிகாரம் 84 – பேதைமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 85 – புல்லறிவாண்மை
திருக்குறள் அதிகாரம் 86 – இகல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 87 – பகைமாட்சி
திருக்குறள் அதிகாரம் 88 – பகைத்திறந்தெரிதல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 89 – உட்பகை
திருக்குறள் அதிகாரம் 90 – பெரியாரைப் பிழையாமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 91 – பெண்வழிச்சேறல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 92 – வரைவின்மகளிர்
திருக்குறள் அதிகாரம் 93 – கள்ளுண்ணாமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 94 – சூது
திருக்குறள் அதிகாரம் 95 – மருந்து
திருக்குறள் அதிகாரம் 96 – குடிமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 97 – மானம்
திருக்குறள் அதிகாரம் 98 – பெருமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 99 – சான்றாண்மை
திருக்குறள் அதிகாரம் 100 – பண்புடைமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 101 – நன்றியில்செல்வம்
திருக்குறள் அதிகாரம் 102 – நாணுடைமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 103 – குடிசெயல்வகை
திருக்குறள் அதிகாரம் 104 – உழவு
திருக்குறள் அதிகாரம் 105 – நல்குரவு
திருக்குறள் அதிகாரம் 106 – இரவு
திருக்குறள் அதிகாரம் 107 – இரவச்சம்
திருக்குறள் அதிகாரம் 108 – கயமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 109 – தகையணங்குறுத்தல்

காமத்துப்பால்

திருக்குறள் அதிகாரம் 110 – குறிப்பறிதல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 111 – புணர்ச்சிமகிழ்தல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 112 – நலம்புனைந்துரைத்தல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 113 – காதற்சிறப்புரைத்தல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 114 – நாணுத்துறவுரைத்தல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 115 – அலரறிவுறுத்தல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 116 – பிரிவாற்றாமை
திருக்குறள் அதிகாரம் 117 – படர்மெலிந்திரங்கல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 118 – கண்விதுப்பழிதல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 119 – பசப்புறுபருவரல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 120 – தனிப்படர்மிகுதி
திருக்குறள் அதிகாரம் 121 – நினைந்தவர்புலம்பல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 122 – கனவுநிலையுரைத்தல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 123 – பொழுதுகண்டிரங்கல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 124 – உறுப்புநலனழிதல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 125 – நெஞ்சொடுகிளத்தல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 126 – நிறையழிதல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 127 – அவர்வயின்விதும்பல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 128 – குறிப்பறிவுறுத்தல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 129 – புணர்ச்சிவிதும்பல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 130 – நெஞ்சொடுபுலத்தல்
திருக்குறள் அதிகாரம் 131 – புலவி
திருக்குறள் அதிகாரம் 132 – புலவி நுணுக்கம்
திருக்குறள் அதிகாரம் 133 – ஊடலுவகை