வாழ்வியல்

வெந்தயம் அதிகமாக உண்பதால் ஏற்படும் தீமைகள்.

வெந்தயம் அதிகமாக உண்பதால் ஏற்படும் தீமைகள்.

வெந்தயத்தால் ஏற்படும் பக்கவிளைவுகள்.

கர்ப்பத்தில் உள்ள குழந்தைகளின் வளர்சிக்கு உதவும் பழக்கள்.

கர்ப்பத்தில் உள்ள குழந்தைகளின் வளர்சிக்கு உதவும் பழக்கள்.

கர்ப்பக் காலத்தில் குழந்தையின் ஆரோக்கியம் மற்றும் வளர்ச்சிக்கு உதவும் பழக்கள்.