சூர்யாவின் எதற்கும் துணிந்தவன் - உள்ளம் உருகுதையா பாடல்